CSR

ATG snapPEX ApS har udviklet virksomhedens CSR-kompas iht. FN’s Global Compacts hovedgrupper og principper.

 • Menneske- og arbejdstagerrettigheder

 • Miljø

 • Kvalitet

 • Anti-korruption


 1. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
 2. Vi sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 3. Vi opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
 4. Vi støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Vi støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 6. Vi støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Vi tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 10. Vi modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning.

Menneske- og arbejdstagerrettigheder
ATG snapPEX ApS arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder gælder for alle, uanset etnisk eller nationale oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk hold, nationalitet eller social herkomst.
Vi accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse, trussel om afstraffelse, diskriminering i ansættelsen eller arbejdet, mobning på arbejdspladsen, chikane af seksuel eller anden karakter, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde.
Forpligtelser over for medarbejderne udspringer af national lovgivning og aftaler om social sikkerhed respekteres og overholdes. Løn og andre forpligtelser vil altid som minimum leve op til kravene i national lovgivning, gældende aftaler og alment accepterede standarder indenfor branchen.
Børnearbejde er under ingen omstændigheder tilladt. Alle medarbejdere skal være over 15 år gamle eller have nået den alder, som er tilladt for det pågældende arbejde.
ATG snapPEX ApS respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger efter eget valg, og vi giver medarbejderrepræsentanterne mulighed for at udføre deres opgaver.
VI sikrer aktiv opfølgning på ovenstående gennem den daglige ledelsesindsats og en både formel og uformel kommunikation på tværs.
Ledelsen afholder kvartalsmøder, hvor temaer af relevans gennemgås, og hvor alle medarbejdere har mulighed for at komme til orde.
Vi arbejder løbende på at udvikle og moderniserer interne politikker og procedurer, som sikre fokus og handling på ovenstående.

Miljø
ATG SnapPEX ApS mission er udvikling, produktion og markedsføring af snapPEX montagesystemet med udgangspunkt i snapPEX definitionen sikkerhed, bygbarhed, lønsomhed og bæredygtighed.
Alle vores profiler skal leve op til vores mission og vi optimere kontinuerligt vores krav til bæredygtigheden.
Vi skal som minimum være en CO₂ neutral virksomhed.
Vi arbejder derfor struktureret med miljøledelse. Der opstilles konkrete og målbare mål for miljøarbejdet, og der evalueres løbende på disse.
Hos ATG snapPEX ApS skal vores leverandører vise samfundsansvarlig adfærd. Vores procedure for leverandørstyring omfatter en skriftlig leverandøraftale, hvor vores, forventninger og krav til leverandøren er beskrevet. Vi tilstræber at skabe gode og langvarige partnerskaber med vores leverandører, hvor vi i fællesskab udvikler samarbejdet til begge parters fordel.

Kvalitet
Vores produkter udvikles og testes for levetid der som minimum efterlever vores kunders systemkrav. Vi anvender dokumenteret materialer som ikke er skadelige og vores produkter er 100% genanvendelige.
Vi dokumenterer vores produkters egenskaber via anerkendte institutter og fører løbende kvalitetskontrol af vores leverandører.

Anti-korruption
ATG snapPEX ApS driver virksomhed uden at benytte sig af korruption.
Vores anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks afspejler ATG snapPEX ApS ønske om at opretholde de højeste standarder for virksomhedens integritet og etik i forhold til den måde, som ATG Profile ApS driver sin virksomhed på og blandt ATG snapPEX ApS’ medarbejdere.
Denne anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks gælder alle medarbejdere og alle medarbejdere gøres sig bekendt med vores anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks.

Vedtaget af ATG snapPEX ApS - Januar 2020