Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser


Indgåelse af aftaler:
 1. De følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
2. Aftaler er ikke bindende, før der foreligger en ordrebekræftelse fra ATG snapPEX ApS.
3. Afgivne tilbud, mundtlige aftaler og garantier forud for eller i forbindelse med varebestillinger er kun bindende, hvis de er anført i ordrebekræftelsen. Købers eventuelle indkøbsbetingelser indgår ikke i aftalen, medmindre de er indeholdt i ordrebekræftelsen.
4. Informationer, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, angivelser af vægt, mål og egenskaber, der er anført i prislister, prospekter, bilag til tilbud og lignende, er ikke bindende, medmindre de udtrykkeligt er anført som bindende i ordrebekræftelsen.

Priser: 1. Alle priser er nettopriser ekskl. moms og evt. andre offentlige afgifter.
2. Indtræder der, inden der foretages levering fra ATG snapPEX ApS leverandører, prisforhøjelser eller lignende som f.eks. forhøjelse af toldafgifter eller andre afgifter, kan den meddelte salgspris inden leveringen forhøjes svarende hertil.
3. Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med leveringen (såsom havneafgifter, liggepenge, ventepenge, trafikale afgifter og vejgebyrer, vejafgifter og afgifter for benyttelse af vandveje og lign.), emballageomkostninger, gebyrer til leje og benyttelse af emballage (beholdere, tønder, sække, kasser, paller, jernbanebeholdere osv.) samt udgifter til returnering, bortskaffelse og destruktion af emballage, betales af køber.

Service: ATG snapPEX ApS yder teknisk vejledning og bistår kunder med vores erfaring. Denne vejledning er vejledende og ATG snapPEX ApS påtager sig ikke ansvar for projektering og selve udførelsen.

Tilbud: Tilbud er gældende i 30 dage, når intet andet er aftalt. Såfremt leverancerne deles op og ikke leveres som tilbudt tages der forbehold for den endelige pris.

Betaling og modregning: 1. Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, skal alle leverancer betales netto kontant ved levering. 2. En evt. kontantrabat beregnes udelukkende af vareværdien, eksklusive moms, fragt, emballage og evt. andre afgifter og tillæg. 3. Ved forsinket betaling fra køber beregnes der morarenter i henhold til bestemmelserne i dansk rentelov og med leveringsdatoen som forfaldsdato. 4. Køber har ikke ret til at tilbageholde beløb på basis af eventuelle modkrav mod ATG snapPEX ApS, der ikke er anerkendt af ATG snapPEX ApS på betalingstidspunktet. 5. Køber er kun berettiget til den aftalte kontantrabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb i henhold til andre leverancer fra ATG snapPEX ApS er betalt.

Levering: 1. Medmindre andet aftales, sælges produkterne til køber eller købers kundes lager eller byggeplads. ”Ex Works”. Incoterms regelsæt er til enhver tid gældende for aftalen.
2. Leveringen sker på lastbiler. Køber skal sørge for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt for de nødvendige hjælpemidler og det nødvendige personale til aflæsning. Tilkørslen skal uanset årstiden være ryddet og kunne bære fuldt læsset lastbiler. Leveringen foretages i gadeplan på det sted, hvor det er muligt ifølge chaufførens vurdering. 3. Leveringstiden angives efter bedste skøn og er frit blivende, medmindre den udtrykkeligt anføres som en fast leveringstid. En angivet leveringstid regnes fra ordredato, hvis køber forud har afleveret alle nødvendige informationer, ellers senere. Et fast leveringstidspunkt kan principielt ikke ændres af køber. 4. Hvis leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til en aftalt fast leveringstid, kan køber hæve kontrakten. 5. Køber har ikke noget krav på skadeserstatning som følge af forsinkelse, hvis forsinkelsen ikke overstiger 4 uger, eller hvis der ikke er aftalt fast leveringstid, og forsinkelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ATG snapPEX ApS´ side. Skadeserstatningen kan andrage 1% af nettoværdien af varen pr. påbegyndt uge, som forsinkelsen varer ud over 4 uger eller ud over en aftalt leveringstid, og skadeserstatningen kan aldrig overstige 10 % af varernes nettoværdi. ATG snapPEX ApS hæfter ikke for nogen form for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde.
6. Hvis køber undlader at modtage en leverance, vil ATG snapPEX ApS opbevare den i maks. 14 dage for købers regning. Køber kan inden for disse 14 dage, og kun hvis køber samtidigt erstatter alle ATG snapPEX ApS udgifter, selv afhente leverancen på opbevaringsstedet. Hvis køber ikke afhenter leverancen inden udløbet af de 14 dage, har ATG snapPEX ApS ret til at hæve købet og kræve skadeserstatning, jf. Levering punkt 7.  7. Hvis køber decideret nægter at modtage leverancen, har ATG snapPEX ApS ret til uden angivelse af nogen frist frit at sælge de materialer, der er omfattet af leverancen, til tredjemand. ATG Snappex ApS har samtidigt ret til at få erstattet den handelsavance, som ATG snapPEX ApS ville have haft, hvis købet var blevet gennemført. Handelsavancen beregnes som forskellen mellem ATG snapPEX ApS´ indkøbspris og ATG snapPEX ApS pris ved videresalg.

Ejendomsforbehold: ATG snapPEX ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

Reklamation: 1. Køber skal straks efter modtagelsen kontrollere leverancen med henblik på kvalitet og mængde og for eventuelle transportskader. 2. Enhver reklamation som følge af mangler eller mængder, der konstateres eller burde være konstateret ved en sådan kontrol, skal for at være gyldig afgives skriftligt uden ugrundet ophold og senest inden 8 dage fra leveringen hos køber. Ved andre mangler skal der
reklameres straks efter det tidspunkt, hvor køber konstaterede eller burde have konstateret disse. Med
forbehold for bestemmelsen i ”Reklamation”. skal der ske reklamation inden for et år fra leveringsdatoen.
3. ATG snapPEX ApS påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at mangelfulde materialer anvendes i byggeriet, såfremt manglerne ved materialerne er eller kunne være opdaget i forbindelse med indsættelsen af de mangelfulde materialer i byggeriet.

Ansvar for mangler: 1. Ved eventuelle mangler, som ATG snapPEX ApS hæfter for på grund af hændelige eller uagtsomme handlinger, kan ATG snapPEX ApS frit vælge, om der skal foretages udbedring eller omlevering.
2. Køber kan kun gøre mangelkrav gældende, hvis køber har afgivet rettidig reklamation, jf. ovenfor, og har fulgt ATG snapPEX ApS forskrifter for behandling eller montering osv. af de enkelte produkter.
3. ATG snapPEX ApS ansvar for mangler er i henhold til ”Reklamation punkt 1.” begrænset til den ovenfor anførte udbedring og enhver yderligere hæftelse fra ATG snapPEX ApS side som følge af mangler ved den leverede vare, herunder købers eller købers kundes driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, er udelukket.
4. En eventuel udbedring eller omlevering medfører ikke nogen forlængelse af reklamationstiden.

Produktansvar:  1. ATG snapPEX ApS hæfter for eventuelle skader, der forårsages af de leverede materialer, i det omfang sådanne skader er omfattet af lov om produktansvar. Såfremt eventuelle skader ikke er omfattet af produktansvarsloven, er ATG Snappex ApS ansvar begrænset til nettosalgsprisen. 2. ATG snapPEX ApS fralægger sig ethvert ansvar for tingsskade, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde. 3. Hvis ATG snapPEX ApS ifalder produktansvar over for tredjemand, har køber pligt til at friholde ATG snapPEX ApS i samme omfang, som ATG snapPEX ApS´ ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber har desuden pligt til at lade sig sagsøge som medsagsøgt ved den samme domstol som den, der behandler et eventuelt skadeserstatningskrav mod ATG snapPEX ApS.

Force majeur: 1. ATG snapPEX ApS hæfter ikke, hvis den manglende opfyldelse beror på forhold, som ATG snapPEX ApS ikke er herre over og som ikke kunne eller burde have været forudset ved indgåelsen af aftalen. ATG snapPEX ApS hæfter ikke for andre forhold, der hører under force majeure, og som medfører en mangel på varerne i henhold til kontrakten eller på de varer, der skal bruges til fremstillingen heraf.

Værneting: Enhver tvist mellem køber og ATG snapPEX ApS afgøres af de danske domstole ved anvendelse af dansk ret med ATG snapPEX ApS hjemting som værneting.

Delvis ugyldighed: Hvis en bestemmelse i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og ATG snapPEX ApS er eller bliver ugyldig, berøres gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler ikke heraf.


ATG snapPEX ApS - Januar 2020